תנאי שימוש

השימוש במידע המופיע באתר מותנה בהסכמה חד משמעית של המשתמש לכל האמור להלן.
“המשתמש”- כל אדם וגוף אשר יוצר קשר עם אתר החברה.

זכויות יוצרים 

המשתמש מצהיר כי, ידוע לו שהתוכן ו/או המידע שיועמד לרשותו הינו לשימושו האישי בלבד.
המשתמש מתחייב לא להעביר לצד שלישי כלשהו, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, את התוכן ו/או כל חלק ממנו, לא לפרסם ברבים כל חלק, מוצר ו/או פלט של התוכן, בין שהוא מודפס כטקסט, כשרטוט או כדו”ח ובין שהוא ניתן כקובץ על גבי אמצעים מגנטיים או בכל צורה אחרת וכי לא ישכפל, לא יצלם, לא יעתיק ולא ידפיס כל מוצר ו/או פלט כאמור לעיל מתוך התוכן או כל חלק ממנו לצורך הפצה או פרסום בכל דרך שהיא.
כן מתחייב המשתמש כי לא יאפשר, בין במישרין ובין בעקיפין, בתמורה וללא תמורה, את ביצוע אחת או יותר מהפעולות המפורטות לעיל.

הגבלת אחריות 

המשתמש מצהיר בזאת, כי ידוע לו שלמרות שטריפל איי פתרונות פיננסיים בע”מ וספקי המידע פועלים, במידת האפשר, להבטחת מתן שירותים באופן שוטף ותקין ולנכונות ולדיוק התוכן, יתכן ויחול ליקוי ו/או טעות ו/או אי דיוק בתוכן ו/או בדרך העברתו למשתמש וכי באחריותו של המשתמש לבצע בדיקה עצמאית נוספת, לרבות באמצעות אנשי מקצוע, קודם לשימוש בתוכן על ידי המשתמש.

המשתמש מצהיר בזאת כי ידוע לו שהחברה וספקי המידע, לרבות מנהליהם, עובדיהם וכל מי מטעמם, לא יהיו אחראים בגין כל נזק, ישיר או עקיף, שיגרם למשתמש ו/או לכל צד שלישי בגין השימוש בתוכן ו/או בגין ביטול ו/או הפסקת שירות אספקת התוכן, לרבות בגין שיבושים ו/או ליקויים בהעברת התוכן בין אם נגרמו במזיד על ידי צד ג’ כלשהו ובין אם נגרמו בשל תקלה כלשהי.

מובהר כי התכנים המוצגים באתר החברה אינם מתיימרים להוות ניתוח שלם ומלא או מפורט של כל הנושאים באותו תחום, אלא מדובר במידע שאיננו מדע מדויק וכי הייעוץ נסמך על הנחות סובייקטיביות.
המשתמש פוטר בזה את החברה ו/או מי מטעמם מכל אחריות לנכונות התוכן, לתוכנו, לצורה ולדיוק הנתונים, לליקוי בדרך העברתו, לאובדן, הפסד או נזק ישיר או עקיף, תוצאתי או אחר, שיגרמו למשתמש או לצד ג’ כלשהו תוך כדי או כתוצאה מהתוכן או מדרך העברתו למשתמש גם אם האחריות בגינו חלה עליהם על פי כל דין ובכלל זה דיני החוזים ו/או דיני הנזיקין, לרבות עוולת הרשלנות.

החברה מבהירה ומדגישה בפני המשתמש , התוכן המוצע אינו מהווה חוות דעת, המלצה, הצעה לרכישה, כלשהם.
אין התוכן מהווה ייעוץ והוא אינו בא להחליף שיקול דעת עצמאי של משתמש ומתן ייעוץ על ידי יועץ מומחה מוסמך המתחשב בצרכיו המיוחדים של המשתמש. כל משתמש הפועל על פי התוכן אחראי לתוצאות פעולותיו.
החברה אינם אחראים להתאמת התוכן לצורכי המשתמש, והם אף לא ישאו באחריות לשינויים שנעשו בתוכן ע”י המשתמש ו/או ע”י צד ג’ כלשהו.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה ו/או ספקי המידע אינם אחראים לתכנים, לנתונים לתמונות או ליישומי התוכנה המופיעים באתרי אינטרנט אחרים המקושרים בלינקים באמצעות המידע.
המשתמש מאשר כי ידוע לו שהתוכן עשוי להשתנות מעת לעת עפ”י השינויים בשוק.

שיפוי

הנך מתחייב לשפות את טריפל איי פתרונות פיננסים בע”מ, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם- ובכלל זה שכ”ט עו”ד והוצאות משפט – עקב הפרת תנאי שימוש אלה.
בנוסף, תשפה את טריפל איי פתרונות פיננסיים בע”מ , עובדיה, מנהליה או מי מטעמה בגין כל טענה, תביעה ו/או דרישה שתועלה נגדם על-ידי צד שלישי כלשהו .

בוררות וסמכות שיפוט

על הסכם זה יחולו דיני מדינת ישראל בלבד כל סכסוך או שאלה משפטית בקשר אליו תובא להכרעה בערכאה השיפוטית המוסמכת בת”א-יפו בלבד.

מאשר כי קראתי את ההסבר דלעיל ואני מסכים/ה לכל האמור בו .

האתר ותנאי השימוש נכתבו ברובם בלשון זכר, אך פונים ומתייחסים לזכר ונקבה בצורה זהה.