Project Description

מהו אישור עקרוני

אישור עקרוני להלוואת משכנתא זה השלב הראשון ואולי אפילו החשוב מכל, האישור העקרוני מהווה אסמכתא ראשונית לנכונות הבנק למתן הלוואה על בסיס הנתונים שמציג הלווה לבנק קרי : אחוזי המימון מהנכס , הכנסות הלווים , התנהלות הלווים ואופי העסקה .

קבלת האישור העקרוני הכרחי טרם ביצוע כל פעולה וזה על מנת להבטיח את קיום המימון מהבנק עבור התחלת התהליך.

מהו אישור עקרוני למשכנתא?

קבלת אסמכתא ראשונית למתן הלוואת משכנתא מהבנק הנבחר, מותנת באימות כל הפרטים שמסר הלווה לבנק ובעמידה ביתר תנאי הבנק, לרבות הביטחונות הנדרשים למתן משכנתא בפועל. אין במתן אישור עקרוני התחייבות כלשהי של הבנק לביצוע המשכנתא בפועל . יתרה מכך הריביות שמוצגות באישור העקרוני מותנות בביצוע המשכנתא תוך פרק זמן קצר יחסית (12 ימים קלנדארים במרבית המקרים) כך שבפועל יש לנהל משא ומתן מחודש בנושא גובה הריביות ממש לפני ביצוע המשכנתא בפועל.

למה חשוב לקבל אישור עקרוני למשכנתא?

על לווה פוטנצאילי שמתכוון לממן חלק מהנכס באמצעות משכנתא או לווה המעוניין למחזר משכנתא קיימת , נדרש לדעת בוודאות מיהו הבנק למשכנתאות שיהיה מוכן לממן לו חלק מעלות הדירה באמצעות הלוואת משכנתא , את המשכנתא יעביר הבנק בפועל רק לאחר החתימה על חוזה המכר, רישום הביטחונות הנדרשים ע”י הבנק  והעברת כל ההון העצמי . בכדי שהלווים לא יגלו בשלב מאוחר (לאחר החתימה על חוזה הרכישה) או לאחר התחלת תהליך כלשהוא כי אין בנק למשכנתאות שמוכן לאשר את ההלוואה, על הלווים להגיש בקשה לאישור עקרוני כצעד מקדים. נציין שוב כי אין באישור העקרוני בכדי להבטיח במאת האחוזים את מתן המשכנתא בפועל .

מה כולל אישור עקרוני?

האישור העקרוני כולל פרטים לגבי זהות הלווים, שכרם החודשי נטו, עלות הנכס ע”פ חוזה הרכישה או הערכת שמאי, אחוזי המימון , סכום המשכנתא המאושרת, תמהיל הלוואת המשכנתא המאושר והרביות עבור כל מסלול. בנוסף כולל האישור העקרוני תנאים כללים לביצוע המשכנתא.

מהם השלבים לקבלת אישור עקרוני למשכנתא?

בכדי לקבל אישור עקרוני יש להגיש מסמכים המתארים את מצבו הפיננסי של הלווה ואת אופי העסקה. יש בנקים שמסכימים לתת את האישור רק לאחר הצגת כל המסמכים הנדרשים (ת.ז , תלושי שכר ודפי עו”ש) , ישנם בנקים שמסתפקים בהצהרות הלקוח לגבי הנתונים הרלוונטיים. כמובן שטרם קבלת המשכנתא בפועל על הלווה להגיש לבנק את כל המסמכים הנדרשים.

האם יש חשיבות למסמכים אישיים באישור עקרוני?

אנחנו בטריפל A למודי ניסיון ממליצים להגיש לבנק את כל המסמכים הרלוונטיים כדי שהאישור העקרוני יתבסס על כמה שיותר אסמכתאות ויהיה הכי קרוב למציאות על מנת שלא יהיו הפתעות ברגע האחרון . במקרה שמדובר במשכנתא עם פרמיית סיכון גבוהה (אחוזי מימון גבוהים, החזר חודשי גבוה ביחס להכנסה החודשית, רכישה באזור “בעייתי” מבחינת רישום וכו’.) במקרים המוזכרים לעיל האישור העקרוני הוא הכרחי.

חשוב לקבל אישור עקרוני הכולל את כל ההתניות לביצוע בפועל ולבחון אם ניתן יהיה לעמוד בקיום ההתניות.

האם ניתן לקבל אישור עקרוני למשכנתא דרך האינטרנט?

קיימת האפשרות לקבלת אישור עקרוני דרך האינטרנט אך אישור זה הוא מסויג ומצריך התנהלות זהירה . באמצעות האישור האינטרנטי ניתן לקבל אינדיקציה מהו סכום ההלוואה שעתיד הבנק לאשר לנו.

בשום פנים ואופן אסור להסתמך על אישור אינטרנטי לרכישת נכס ללא קבלת אישור דרך סניף שבחן את אופי העסקה.